QPRC 2020 Organizing Committee

  • Eric Chicken
  • Arda Vanli
  • Jonathan Bradley
  • Chao Huang
  • Pam McGhee
  • Danice Stetson
  • Hongyuan Cao
  • Chiwoo Park
  • Felipe Barrientos
  • Hui Wang